Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (18/01/2019)

Công ty cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng như đính kèm.

Trần trọng!

File đính kèm