CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2022

2023-03-31

Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Trân trọng!

Báo cáo tài chính năm 2022