CBTT: toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính gửi Quý Cổ đông toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung 28/03/2023 ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-LMC2023/NQĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

 

Điều lệ Công ty