CBTT Ứng cử viên HĐQT, BKS – ĐHĐCĐ 2023

2023-03-13

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”) thông báo về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/03/2023 của Công ty như sau:

Bổ sung thông tin ứng cử viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026:

  • Ông Nguyễn Bình Phương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
  • Ông Lâm Minh (Lâm Minh Calvin) (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Bổ sung thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026:

  • Ông Phạm Tuấn Minh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
  • Bà Nguyễn Thị Phương Thanh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

+ SYLL đính kèm