Công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Lần 2 (15/04/2021)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Lần 2

Trân trọng

File đính kèm