Công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (06/06/2018)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty như đính kèm

Trân trọng.

File đính kèm