Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2017

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2017 của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

File đính kèm