Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc (24/12/2020)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm