Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Thông tin đăng ký doanh nghiệp(07/04/2021)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Thông tin đăng ký doanh nghiệp như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm