Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng (25/02/2019)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm