Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi người công bố thông tin (25/02/2019)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi người công bố thông tin như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm