Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (25/02/2019)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm