I. ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC TRỒNG DƯỢC LIỆU

TRỒNG DƯỢC LIỆU

  1. Trồng xáo tam phân.
  2. Trồng sâm ngọc linh.