Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh dự án đầu tư được quy định Quyết định chủ trương đầu tư số 459/QĐ-UBND cấp ngày 21/03/2016 (29/03/2021)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh dự án đầu tư được quy định Quyết định chủ trương đầu tư số 459/QĐ-UBND cấp ngày 21/03/2016 như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm