GCN ĐKDN Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC (CTCP Khoáng Sản Latca – cũ)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC thay đổi lần thứ 12

2022-11-21

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC thay đổi lần thứ 11

2022-10-31

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 10

2022-09-29

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 9

2022-04-18

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 8

2021-12-22

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 7

2021-12-14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 6

2021-04-09

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 5

2019-03-04

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 4

2016-12-29

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 3

2016-06-06

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 2

2013-05-20

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA thay đổi lần thứ 1

2012-07-17

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

2012-05-22