CBTT: THAY ĐỔI VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021 MỚI CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng công bố thông tin:

1- NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY

+ Đính kèm

2- CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021 CỦA CÔNG TY

+ Đính kèm