LMC: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

2023-01-17

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.

+ File đính kèm.