Nghị quyết HĐQT v/v: Bán cổ phần đầu tư tại Công ty khác (Appatex, Đức Mạnh)

2022-05-04

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán cổ phần đầu tư tại công ty khác.

Trân trọng!

+Tải về