Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT 2022

2022-03-14

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trân trọng!

+ Tải về