Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017; đầu tư dây chuyển sản xuất bột siêu mịn CaCO3 (15/10/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2017; Đầu tư dây chuyển sản xuất bột siêu mịn CaCO3 của công ty như đính kèm

Trân trọng,

File đính kèm