Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông 2017

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán của công ty như đính kèm.
Trân trọng,