Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh (25/12/2020)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khẩu trang y tế như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm