Biên bản họp BKS v/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát

2022-04-13

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Trân trọng!

File đính kèm