Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCO3 (26/03/2021)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCO3 như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm