Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (15/12/2018)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty như đính kèm.

Trân trọng.

File đính kèm