DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý cổ đông chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

 • Chương trình cuộc họp
 • Quy chế đại hội
 • Nguyên tắc biểu quyết
 • Quy chế bầu HĐQT, BKS
 • Báo cáo Ban Giám đốc
 • Báo cáo Hội đồng quản trị
 • Báo cáo Ban Kiểm soát
 • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
 • Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022
 • Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
 • Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022
 • Tờ trình về việc thay đổi tên công ty
 • Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính
 • Tờ trình về việc thay đổi website
 • Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 • Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đính kèm tờ trình
 • Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu
 • Tờ trình về việc rút vốn đầu tư tại các công ty khác
 • Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT
 • Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS
 • Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

+ Đính kèm