GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN 10% TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi quý Cổ đông Công văn giải trình về việc chệnh lệch lợi nhuận sau thuế trên 10% tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trân trọng!

+ Đính kèm