LMC: Tài liệu, Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022

2022-04-12

  • Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Latca: 01/2022/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022 ( +Tải về )
  • Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 – Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Latca: 01/2022/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022 ( +Tải về )
  • Tài liệu gộp của ĐHĐCĐ

+ Tải về