LMC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT

2023-04-17

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo văn bản và Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

+ Tài liệu đính kèm