[LMC] Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

2023-03-09

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC trân trọng thông báo và kính gửi Quý cổ đông

Dự thảo tài liệu họp (bổ sung) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty./

Link tải về