LMC: chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên-2023 (hiệu chỉnh)

2023-01-31

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Mã chứng khoán: LMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023

  1. Lý do và mục đích

– Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  1. Nội dung cụ thể
  2. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: dự kiến 28/03/2023

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông

– Nội dung họp:

  • Bầu Ban kiểm soát
  • Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty
  • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
  • Và các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật

Tải tài liệu