LMC: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

2022-04-13

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo thay đổi nhân sự (Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm