Sơ yếu lý lịch bổ sung và Đơn từ nhiệm kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Sơ yếu lý lịch nhân sự bổ sung và đơn từ nhiệm như đính kèm.

Trân trọng!

Đơn từ nhiệm

Sơ yếu lý lịch