Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (24/01/2019)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca kính gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm