Thông báo thay đổi nhân sự (HĐQT, BKS)

2023-03-31

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC và Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát về việc bầu trưởng Ban kiểm soát, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

+ Tải về