Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (21/07/2021)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như đính kèm

Trân trọng,

File đính kèm