Thông báo về ngày trở thành cổ đông sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu – bà Mai Thị Thu Hà (15/07/2021)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày trở thành cổ đông sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu – ông Mai Thị Thu Hà như đính kèm

Trân trọng,

File đính kèm